Algemene Voorwaarden

Jij en je kindje

Telefoon:                    +31(0) 6 83 88 95 71

Bezoekadres:              Jud. Smitsstraat 25,  5554 TA Valkenswaard

KvK nummer:              69278423

BTW nummer:            167865729B01

Website:                     www.jijenjekindje.nl

E-mail adres:              info@jijenjekindje.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Jij en je kindje en te raadplegen op bovenstaande website.

 

Algemeen:

Alle opdrachten en contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Jij en je kindje is bevestigd.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten, producten en aanbiedingen van Jij en je kindje.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Jij en je kindje. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jij en je kindje behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jij en je kindje erkend.
 4. Jij en je kindje garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties
  • Cliënt: De baby die de babymassage/draagconsult ondergaat.
   De ouder/verzorger die een workshop/consult volgt in groepsverband en/of individueel bij de cliënt thuis of in de praktijkruimte van Jij en je kindje.
  • Cursist: De persoon welke deelneemt aan een workshop, cursus of consult.
  • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Jij en je kindje een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, het laten verrichten van massages, het geven van workshops, cursussen of consulten.
  • Opdracht: Een overeenkomst of contract tussen Jij en je kindje enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Jij en je kindje. Jij en je kindje behoud zich het recht voor een opdracht te weigeren.
  • Contract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Jij en je kindje enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Jij en je kindje.

 

Offertes:

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
 2. Alle door Jij en je kindje opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en uitgedrukt in euro’s, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

 

Overeenkomst:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Jij en je kindje voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van, massages, trainingen, cursussen, presentaties bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.
 2. De te tarieven in de aanbiedingen/offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en/of producten.
 3. Indien in een acceptatie van een aanbieding/offertje voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Jij en je kindje aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/offerte in te stemmen.
 4. Een opdracht groepscursus gaat alleen door indien, het bij de cursus genoemde, minimale aantal inschrijvingen is behaald of als Jij en je kindje besluit om de cursus met een lager aantal deelnemers toch te laten doorgaan. Bij onvoldoende aanmeldingen zal Jij en je kindje het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld binnen 30 kalenderdagen volledig restitueren, tenzij er een voor beide partijen goede vervangende startdatum wordt afgesproken.

 

Betaling:

 1. Betaling vindt voorafgaand aan de cursus plaats en dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het door Jij en je kindje verstrekte rekeningnummer.
 2. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de start van de cursus, dient het gehele cursusgeld direct, dat wil zeggen op de dag van aanmelding, te worden voldaan, tenzij tussen opdrachtgever Jij en je kindje schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij contante betaling dient deze voor de eerste lesdag te zijn voldaan.
 4. Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar en worden direct bij gebruik van overschrijving, dat wil zeggen voor de aankoop, te worden voldaan. Bij contante betaling dient het bedrag direct, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen te worden voldaan.

 

Dienstverlening:

 1. De dienstverlening die Jij en je kindje zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.
 2. Behandelingen/cursussen/consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling/ cursus staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt en klaarzetten van spullen.

 

Annulering:

Annulering van een opdracht door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail aan Jij en je kindje plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 1. De dag waarop de schriftelijke annulering/uitstel bij Jij en je kindje is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
 2. Annulering van een losse behandeling/cursus/consult dient de cliënt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Jij en je kindje gerechtigd 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen.
 3. Bij deelname aan een cursus mag de opdrachtgever in de volgende gevallen kosteloos annuleren binnen 24 uur voor gemaakte afspraak/overeenkomst:
  • Bij ziekte van ouder of kind
  • Bij calamiteiten (Hieronder wordt o.a. verstaan: sterfgeval, ongeval of andere vorm van overmacht).
   In alle andere gevallen dient de cliënt contact op te nemen met Jij en je kindje. Jij en je kindje behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming mits in alle redelijkheid genomen.
 4. In alle andere gevallen geldt het volgende:
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus zal het volledige cursusgeld worden terugbetaald.
  • Bij annulering binnen 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd, het resterende bedrag zal worden terugbetaald. • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Het resterende bedrag zal worden terugbetaald.
 5. Bij verhindering of niet verschijnen van de opdrachtgever zal er geen terugbetaling van enig cursusgeld plaatsvinden.
 6. Bij tussentijds stoppen met de cursus door de opdrachtgever zal er geen terugbetaling van enig cursusgeld plaatsvinden.
 7. Bij annulering van een deel van de cursus door Jij en je kindje zelf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Jij en je kindje geannuleerde afspraak, is niet van toepassing.
 8. Bij annulering van de cursus door Jij en je kindje voordat deze gestart is, wordt in overleg met de opdrachtgever (een) nieuwe datum(s) gepland, of wordt het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld uiterlijk binnen 30 kalenderdagen terugbetaald. De eventuele door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Jij en je kindje.

 

Tarieven:

 1. De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
 2. Jij en je kindje behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet voor cursussen die reeds betaald zijn.
 3. Jij en je kindje is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen, cursussen, workshops of consulten deze kenbaar te maken aan zijn/ haar opdrachtgevers.

 

Voorwaarden cadeaubon:

 1. Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 14 werkdagen te zijn ontvangen op het rekeningnummer van Jij en je kindje. Na ontvangst van de betaling wordt de cadeaubon door Jij en je kindje verstuurd/ uitgegeven, of de cadeaubon dient bij afhalen direct contant voldaan te worden.
 2. De cadeaubon kan alleen voor de dienst dat erop vermeld staat ingewisseld worden bij Jij en je kindje.
 3. De cadeaubon van Jij en je kindje is en blijft eigendom van Jij en je kindje. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijzen dan ook te verstrekken.
 4. De geldigheid van een cadeaubon is één geheel kalenderjaar gerekend vanaf de datum van uitgifte. Bijvoorbeeld de datum van uitgifte is 1 januari 2015 dan is de cadeaubon geldig tot 1 januari 2016. Dit omdat de cliënt na deze periode niet meer binnen de doelgroep van Jij en je kindje valt.
 5. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Aansprakelijkheid:

 1. Jij en je kindje is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Jij en je kindje kunnen worden toegerekend.
 2. Deelname vindt plaats op eigen risico. Jij en je kindje is niet verantwoordelijk voor enig letsel, bij de opdrachtgever of enig ander persoon, dat voorkomt uit handelingen en/of oefeningen tijdens en/of voorafgaand aan en na afloop van de cursus/consult/workshop.
 3. Jij en je kindje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Indien Jij en je kindje aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.
 5. Jij en je kindje is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.
 6. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en betaling binnen gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.
 7. Jij en je kindje is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Jij en je kindje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Intellectueel eigendom, disclaimer websites en privacy:

 1. Jij en je kindje zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, cursisten, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt nooit, zonder uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, aan derde kenbaar gemaakt of verkocht.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of uw kind, voor aanvang van de cursus, workshop, consult.
 3. Alle door Jij en je kindje verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) en mogen niet door opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van Jij en je kindje worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. Jij en je kindje behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien een bezoeker, opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) de website van Jij en je kindje bezoekt kan Jij en je kindje de gegevens verwerken. Jij en je kindje waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 6. Jij en je kindje kan en mag van de betrokken cursist, cliënt een dossier bijhouden.

Algemene Voorwaarden Jij en je kindje september 2017